Regulamin serwisu

Regulamin ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
W SERWISIE www.nhef.pl

§ 1
Definicje

1. Serwis – serwis internetowy w domenie www.nhef.pl, do którego prawa przysługują Usługodawcy;

2. Usługodawca – Stowarzyszenie Nowe Horyzonty z siedzibą w Warszawie przy ul. Ludwika Zamenhofa 1, 00-153 Warszawa, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000162000, NIP: 525-22-71-014, Regon: 015503904;

3. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca zdolność prawną, która korzysta z Usług;

4. Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną z wykorzystaniem Serwisu;

5. Nauczyciel – Usługobiorca będący osobą fizyczną, zatrudniony na jakiejkolwiek podstawie prawnej w szkole lub innej placówce o charakterze oświatowym lub edukacyjnym, zarówno publicznej, jak i niepublicznej;

6. Materiały – cyfrowe pliki zawierające w szczególności scenariusze lekcyjne zawierające teksty, fotografie, fragmenty muzyczne lub audiowizualne, udostępniane przez Usługodawcę w ramach Serwisu;

7. Licencja – umowa upoważniająca do korzystania przez Usługobiorcę z Materiałów, której warunki określa § 6 Regulaminu;

8. Komputer – urządzenie, które pozwala Usługobiorcy przeglądać i pobierać treści zamieszczone w Serwisie;

9. Regulamin – niniejszy regulamin.

§ 2

Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady:

1) świadczenia Usługobiorcom Usług przez Usługodawcę

2) przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Usługobiorców będących osobami fizycznymi.

2. Usługodawca świadczy w szczególności następujące Usługi:

1) usługę przeglądania i odczytywania przez Usługobiorców treści zamieszczanych w Serwisie,

2) usługę udostępniania Materiałów Usługobiorcom,

3) usługę rejestracji do projektu nowe horyzonty edukacji filmowej,

4) usługę newsletter.

3. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.). Usługi świadczone są nieodpłatnie.

4. Na zasadach określonych w Regulaminie dostęp do Serwisu jest otwarty dla każdego kto posiada możliwość połączenia z publiczną siecią Internet.

5. Usługobiorca przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem. Założenie konta w Serwisie, zamówienie usługi newsletter, jak również rejestracja do projektu nowe horyzonty edukacji filmowej wymaga uprzedniej akceptacji postanowień Regulaminu.

6. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Serwisu.

7. Regulamin jest udostępniony Usługobiorcom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

8. Newsletter ma charakter promocyjny i dotyczy produktów, usług, wydarzeń organizowanych przez Usługodawcę, jak również przez podmioty trzecie współpracujące z Usługodawcą.


§ 3
Warunki techniczne korzystania z Usług.

1. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Usług, Usługobiorcy powinni dysponować:

a) urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet;

b) przeglądarką Firefox 8.0 lub wyższą, Chrome 11 lub wyższą, Internet Explorer 8 lub wyższą, albo oprogramowaniem o podobnych parametrach.

c) Korzystanie ze wszystkich aplikacji Serwisu może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script oraz akceptacji cookies.

§4
Zawarcie i rozwiązanie umów o świadczenie Usług

1. Świadczenie Usługi przeglądania i odczytywania przez Usługobiorców treści zamieszczanych w Serwisie nie wymaga założenia konta w Serwisie. Zawarcie umowy o świadczenie tej Usługi następuje w momencie rozpoczęcia korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu.

2. Umowa o świadczenie Usługi przeglądania i odczytywania przez Usługobiorców treści zamieszczanych w Serwisie ulega rozwiązaniu z momentem zaprzestania korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu.

3. Świadczenie Usługi udostępniania Materiałów:

a) jest dostępne dla wszystkich Usługobiorców bez potrzeby zakładania konta w Serwisie – w tym przypadku zawarcie umowy o świadczenie Usługi następuje w momencie pobrania Materiału przez Usługobiorcę

4. Usługobiorca może rozwiązać umowę o świadczenie Usługi udostępniania Materiałów, o której mowa w ust. 3 pkt 1) powyżej przez usunięcie wszystkich pobranych przez siebie Materiałów z dysku Komputera.

5. Świadczenie Usługi rejestracji do projektu nowe horyzonty edukacji filmowej następuje poprzez uzupełnienie przez Usługobiorcę formularza zapisów do tego projektu udostępnionego w Serwisie przez Usługodawcę, a następnie jego wysłanie za pośrednictwem Serwisu.

6. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi newsletter następuje w momencie wpisania adresu e-mail do przeznaczonego do tego formularza zamieszczonego na stronach Serwisu oraz wciśnięcia przycisku skutkującego zamówieniem newslettera po uprzedniej akceptacji Regulaminu, a w przypadku udostępnienia formularza, za pomocą którego Usługobiorca zamawia Usługę newsletter w formie papierowej, z chwilą wpisania adresu e-mail w odpowiedniej rubryce na formularzu oraz podpisania formularza przez Usługobiorcę

7. Umowa o świadczenie Usługi newsletter może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron w każdym czasie. Usługobiorca rezygnuje z newslettera klikając w link zatytułowany „nie chcę otrzymywać wiadomości o nh” lub podobnie, umieszczany przez Usługodawcę na końcu każdej wiadomości wysyłanej do Usługobiorcy w ramach Usługi newsletter.

8. Usługodawca uprawniony jest do rozwiązania umowy o świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym i do zablokowania dostępu do konta lub usunięcia konta Usługobiorcy, korzystającego z Usług w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami Regulaminu.

9. Usługodawca może odmówić świadczenia Usług i usunąć konto Usługobiorcy, jeżeli zostało ono założone ponownie po rozwiązaniu umowy przez Usługodawcę i usunięciu konta z Serwisu wskutek naruszenia przez Usługobiorcę przepisów prawa lub postanowień Regulaminu.

10. Usługobiorcom, będącym konsumentami w rozumieniu przepisów prawa, przysługuje prawo odstąpienia od każdej umowy o świadczenie Usług zawartej z Usługodawcą, w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem ust. 11 poniżej.

11. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać sporządzone na piśmie. Dla zachowania terminu, o którym mowa w ust. 9 powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia listem poleconym na adres Usługodawcy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać również złożone w postaci elektronicznej i wysłane Usługodawcy na adres poczty elektronicznej wskazany w § 9 ust. 1 Regulaminu.

12. Usługobiorca dokonując aktywacji konta w Serwisie wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usługi przed upływem 10 dni od dnia zawarcia umowy. W takim wypadku prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje od momentu rozpoczęcia świadczenia Usługi.


§ 5
Usługa udostępniania Materiałów

1. Usługodawca udostępnia Materiały wszystkim Usługobiorcom bez ograniczeń albo wyłącznie Nauczycielom. Usługodawca ma wyłączne prawo decydowania o zakresie Materiałów udostępnianych bez ograniczeń i w ograniczonym zakresie.

2. Materiały udostępniane są w technice umożliwiającej ich pobranie na dysk Komputera (download) lub ich bezpośrednie odtworzenie z Serwisu (streaming).

3. Usługodawca udostępniając Usługobiorcy Materiały udziela mu niewyłącznej Licencji na korzystanie z Materiałów stanowiących utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

4. Usługobiorca może korzystać z Materiałów wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne do przeprowadzenia lekcji lub pozalekcyjnych zajęć o charakterze edukacyjnym, m.in. na następujących polach eksploatacji:

a) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką (np. drukarską, cyfrową), w tym wprowadzanie do pamięci Komputera;

b) publiczne wykonanie,

c) publiczne wyświetlenie,

d) publiczne odtworzenie.

5. Usługobiorca uprawniony jest do korzystania z Materiałów wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Licencja udzielana jest na czas nieoznaczony.

6. Nauczyciel nie może udzielać dalszej licencji (sublicencji) innym osobom.

7. W przypadku rozwiązania umowy o świadczenie Usługi udostępniania Materiałów, Usługobiorca zobowiązany jest zaprzestać korzystania z Materiałów i niezwłocznie usunąć z dysku Komputera wszystkie pobrane przez siebie Materiały.

§ 6
Prawa i obowiązki stron

1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług, w szczególności do udostępniania Materiałów.

2. Zakazane jest korzystanie przez Usługobiorcę z Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Usługodawcy. W szczególności zakazane jest naruszanie warunków udzielonej Licencji.

3. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

§ 7
Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Usług świadczonych przez Usługodawcę Usługobiorca może składać w formie pisemnej, za pomocą listu poleconego na adres Usługodawcy.

2. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko i adres pocztowy Usługobiorcy oraz adres e-mail Usługobiorcy.

3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia otrzymania listu poleconego przez Usługodawcę.

4. Usługodawca rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu.

5. O decyzji Usługodawcy Usługobiorca zostanie powiadomiony pisemnie na adres pocztowy lub drogą elektroniczną na adres e-mail podany w liście poleconym zawierającym reklamację.

§ 8
Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych podanych przez Usługobiorcę w związku z korzystaniem z Usług jest Usługodawca.

2. Usługodawca w związku z korzystaniem z Usług przez Usługobiorcę może w szczególności przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorcy:

a) imię i nazwisko;
b) login;
c) adres zamieszkania lub do korespondencji;
d) adres poczty elektronicznej;
e) numer telefonu;
f) nazwa i adres placówki zatrudniającej Usługobiorcę.

3. Podane przez Usługobiorcę dane w związku z korzystaniem z Usług są przetwarzane:

a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie Usług lub jakiejkolwiek innej umowy, którą Usługobiorca może zawrzeć z Usługodawcą korzystając z Serwisu, a której przedmiotem nie jest świadczenie usług drogą elektroniczną;

b) w przypadku złożenia przez Usługobiorcę reklamacji dotyczącej umowy o świadczenie Usług - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - w celu rozpatrzenia złożonej reklamacji, jak również poinformowania Usługobiorcy o wyniku rozpatrzenia jego reklamacji;

c) w przypadku pytań, opinii i wniosków Usługobiorcy dotyczących funkcjonowania Serwisu oraz innych tego rodzaju oświadczeń składanych Usługodawcy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - w celu rozpatrzenia oraz udzielenia odpowiedzi na otrzymane pytania, opinie, wnioski oraz oświadczenia Usługobiorcy, o których mowa powyżej, stanowiącym prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Usługodawcę;

d) w przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Usługobiorcę z Usług w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Usługobiorcy, stanowiącym prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Usługodawcę.

4. Podane przez Usługobiorcę dane osobowe są powierzane w celu ich dalszego przetwarzania podmiotom współpracującym z Usługodawcą, w szczególności podmiotom świadczącym usługi hostingowe, informatyczne, płatnicze, finansowo-księgowe, prawne, kinom współpracującym z Usługodawcą w ramach projektu nowe horyzonty edukacji filmowej itp.

5. Podane przez Usługobiorcę dane osobowe są przechowywane:

a) w przypadku danych przetwarzanych w związku z zawarciem pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą umowy o świadczenie Usług – przez okres 3 lat po zakończeniu świadczenia Usług;

b) w przypadku danych przetwarzanych w związku z zawarciem pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą umowy, której przedmiotem nie jest świadczenie usług drogą elektroniczną - do momentu przedawnienia się roszczeń z tytułu zawartej umowy, o której mowa powyżej ustalanego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na terytorium Polski;

c) w przypadku złożenia przez Usługobiorcę reklamacji wskazanej w ust. 4 lit. b) powyżej – przez okres 1 roku po terminie rozliczenia reklamacji;

d) w przypadku danych przetwarzany w celu wskazanym w ust. 4 lit. c) powyżej – przez okres 1 roku po terminie udzielenia odpowiedzi na otrzymane pytania, opinie, wnioski oraz oświadczenia Usługobiorcy, o których mowa w ust. 4 lit. c) powyżej;

e) w przypadku danych przetwarzany w celu wskazanym w ust. 4 lit. d) powyżej – do momentu przedawnienia się karalności i/lub roszczeń z tytułu niezgodnego z prawem lub Regulaminem korzystania przez Usługobiorcę z Usług ustalanego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na terytorium Polski.

6. Usługobiorcy przysługuje prawo do żądania od Usługodawcy dostępu do danych osobowych Usługobiorcy, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

7. W zakresie danych osobowych Usługobiorcy przetwarzanych w celu wskazanym w ust. 4 lit.

a) powyżej Usługobiorcy przysługuje prawo do przenoszenia danych.

8. W zakresie danych osobowych Usługobiorcy przetwarzanych w celach wskazanych w ust. 4 lit. b), c) oraz d) powyżej, Usługobiorcy przysługuje prawo sprzeciwu - z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Usługobiorcy – wobec przetwarzania danych Usługobiorcy przez Usługodawcę.

9. Usługobiorcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych Usługobiorcy przez Usługodawcę.

10. Podanie przez Usługobiorcę danych osobowych wskazanych w formularzach rejestracji/zamówienia udostępnianych przez Usługodawcę w Serwisie a w przypadku Usługi newsletter również w formie papierowej jest warunkiem zawarcia i/lub realizacji umowy, której dany formularz dotyczy. Usługobiorca nie jest zobowiązany do podania danych osobowych wskazanych w formularzach, o których mowa powyżej. Niemniej, zwracamy uwagę, że niepodanie przez Usługobiorcę danych osobowych, o których mowa powyżej może uniemożliwić zawarcie i/lub realizację umowy, której dany formularz dotyczy. Ponadto, podanie przez Usługobiorcę danych osobowych w złożonej reklamacji lub pytaniach, opiniach, wnioskach oraz oświadczeniach Usługobiorcy, o których mowa powyżej jest dobrowolne, niemniej niezbędne do ich rozpatrzenia oraz poinformowania Usługobiorcy o wyniku ich rozpatrzenia.

11. Usługodawca jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców stosując odpowiednie środki techniczne i organizacyjne adekwatne do ryzyka naruszenia praw lub wolności Usługobiorców.

12. Usługodawca może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z Usługi (dane eksploatacyjne):

a) oznaczenia identyfikujące Usługobiorcy nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 2 powyżej,
b) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca,
c) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług,
d) informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z Usług.

§ 9
Postanowienia końcowe

1. Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz oświadczenia składane Usługodawcy w postaci elektronicznej, Usługobiorca powinien kierować na następujący adres poczty elektronicznej: kontakt@nowehoryzonty.pl

2. Regulamin obowiązuje od dnia 10.09.2018.