Wielokulturowość w filmie

Szkoła ponadpodstawowa

Opis cyklu

Filmy prezentowane w cyklu „Wielokulturowość w filmie” przeznaczone są dla uczniów, którzy interesują się różnymi aspektami istnienia we współczesnym świecie. Mogą być punktem wyjścia do rozmów o swojskości i obcości w kulturze, o budowaniu wspólnoty i akceptowaniu odmienności etnicznej czy kulturowej, o asymilacji i poszanowaniu prawa do poszukiwania miejsca do godnego życia.

Cykl uatrakcyjni realizację treści programowych na zajęciach przedmiotowych z wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego czy historii. Także tematyka lekcji wychowawczych obejmuje omawianie bieżących tematów, reagowanie na to, co dzieje się w mediach, zwracanie uwagi na poglądy i zachowania ksenofobiczne, kształtowanie postaw tolerancji i akceptacji dla wszelkiego rodzaju odmienności, często mających podłoże narodowo-etniczne czy religijne. Uczniowie, żyjący w świecie otwartych granic i rynku pracy, powinni rozumieć, że oni kiedyś będą mogli wybrać swoje miejsce, a inni (reprezentujący różne kultury i wyznania) też mają prawo żyć i funkcjonować w kraju, który nie jest ich krajem urodzenia.

Zestawione w tym cyklu filmy pokazują, w jaki sposób religia i kultura kształtują życie mieszkańców różnych kontynentów; jak te aspekty wpływały i wpływają na relacje międzyludzkie; jak bardzo różnorodny jest świat, w którym żyjemy.

Korzyści

Dzięki cyklowi „Wielokulturowość w filmie” uczeń:

  • rozwija kompetencje związane z inteligencją społeczną i emocjonalną,
  • poznaje ważne zagadnienia z zakresu politologii, socjologii i kulturoznawstwa,
  • rozwija wrażliwość społeczną, moralną i estetyczną,
  • kształtuje postawy tolerancji wobec różnych kultur i religii,
  • doskonali umiejętności wyrażania własnych sądów, argumentacji oraz udziału w dyskusji.

Formularz zgłoszeniowy

Nauczyciele zapisują swoich uczniów na wybrany cykl i od października do kwietnia raz w miesiącu przychodzą wraz z nimi do kina w swoim mieście na film.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy online