Wielokulturowość w filmie

Szkoła ponadpodstawowa

Opis cyklu

Filmy prezentowane w cyklu przeznaczone są dla uczniów, którzy są już wstępnie przygotowani do dyskusji o problemach odnalezienia się w obcej kulturze, funkcjonowania w globalnym świecie, tolerancji dla odmienności etnicznej czy narodowościowej.

Cykl może stanowić punkt wyjścia do rozważań o wydarzeniach politycznych i społecznych, które rozgrywają się w Polsce i Europie w ciągu ostatnich lat. Terroryzm i manipulacje w polityce i mediach doprowadzają do postaw nieufności i ksenofobii wobec imigrantów. W świecie otwartych granic i rynku pracy mają prawo żyć wśród nas i funkcjonować ludzie reprezentujący inne kultury i religie. Dobór filmów wyrósł z potrzeby kształtowania w młodych ludziach postaw tolerancji i akceptacji, nie tylko wobec przedstawicieli mniejszości narodowo-etnicznych, ale także innych religii, poglądów politycznych i orientacji seksualnych. Zestawione w tym cyklu filmy pokazują uczniom szkół ponadgimnazjalnych, w jaki sposób religia i kultura kształtują życie mieszkańców krajów europejskich i azjatyckich. Część tytułów odnosi się do tematyki związanej z imigrantami i ich funkcjonowaniem w krajach, które tylko pozornie okazują się otwarte na obcokrajowców i ich odmienne kultury.

Korzyści

Dzięki cyklowi „Wielokulturowość w filmie” uczeń:

  • rozwija kompetencje związane z inteligencją społeczną i emocjonalną
  • poznaje ważne zagadnienia z zakresu politologii, socjologii i kulturoznawstwa
  • kształtuje postawy tolerancji wobec różnych kultur i religii
  • udoskonala umiejętności dyskusji i prezentowania własnego stanowiska

Projekcje w miastach