Świat i my

Szkoła ponadpodstawowa

Opis cyklu

Filmy prezentowane w cyklu „Świat i my” przeznaczone są dla uczniów, którzy interesują się różnymi aspektami istnienia we współczesnym świecie. Produkcje te mogą być punktem wyjścia do rozmów o swojskości i obcości w kulturze, o budowaniu wspólnoty i akceptowaniu odmienności etnicznej czy kulturowej, o asymilacji i poszanowaniu prawa do poszukiwania miejsca do godnego życia, o wielu możliwościach i zagrożeniach związanych z funkcjonowaniem w specyficznych wspólnotach.

Cykl uatrakcyjni realizację treści programowych na zajęciach przedmiotowych z wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego czy historii. Także tematyka lekcji wychowawczych obejmuje omawianie bieżących tematów, reagowanie na to, co dzieje się w mediach, zwracanie uwagi na poglądy i zachowania ksenofobiczne, kształtowanie postaw tolerancji i akceptacji dla wszelkiego rodzaju odmienności, często mających podłoże narodowo-etniczne czy religijne. Uczniowie, żyjący w świecie otwartych granic i rynku pracy, powinni rozumieć, że w przyszłości będą mogli wybrać swoje miejsce, a inni (reprezentujący różne kultury i wyznania) też mają prawo żyć i funkcjonować w kraju, który nie jest ich krajem urodzenia.

Zestawione w tym cyklu filmy pokazują, w jaki sposób religia i kultura kształtują życie mieszkańców różnych kontynentów; jak te aspekty wpływały i wpływają na rozmaite relacje międzyludzkie; jak bardzo różnorodny jest świat, w którym żyjemy.

Korzyści

DZIĘKI CYKLOWI „ŚWIAT I MY” uczeń:
• poznaje metody krytycznego odbioru, analizy i interpretacji tekstu kultury,
• rozwija kompetencje związane z inteligencją społeczną i emocjonalną,
• poznaje ważne zagadnienia z zakresu politologii, socjologii i kulturoznawstwa,
• rozwija wrażliwość społeczną, moralną i estetyczną,
• konfrontuje własne doświadczenia z sytuacją bohaterów,
• kształtuje postawy tolerancji wobec różnych kultur i religii,
• doskonali umiejętności wyrażania własnych sądów, argumentacji oraz udziału w dyskusji.

Formularz zgłoszeniowy

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji projektu! Nauczyciel zapisuje swoich uczniów na wybrany cykl w kinie w swoim miescie lub online. 

Wypełnij formularz zgłoszeniowy dla szkół