Ważne tematy 1

Szkoła ponadpodstawowa

Opis cyklu

Cykl:
• skierowany jest do uczniów klas pierwszych
i/lub drugich szkół ponadpodstawowych;
• wspiera działania wychowawcze i jest propozycją
tematów do omówienia na godzinie z wychowawcą;
• pozwala doskonalić kompetencje
społeczno-emocjonalne uczniów;
• jest punktem wyjścia do rozważań dotyczących
współczesnych problemów społecznych
i psychologicznych, stwarzając okazję do
dyskusji na takie tematy jak: dojrzewanie,
rozwój emocjonalny, społeczeństwo, postawa
społeczna, bezpieczeństwo w internecie, i inne;
• pomaga budować system wartości młodego człowieka.

Korzyści

Uczeń:
• rozwija osobiste zainteresowania i integruje
wiedzę przedmiotową z różnych dyscyplin;
• zdobywa umiejętności formułowania samodzielnych
i przemyślanych sądów, uzasadnia własne i cudze
sądy w procesie dialogu we wspólnocie dociekającej;
• łączy zdolności krytycznego i logicznego myślenia
z umiejętnościami wyobrażeniowo-twórczymi;
• rozwija wrażliwość społeczną, moralną i estetyczną;
• rozwija narzędzia myślowe umożliwiające
obcowanie z kulturą i jej rozumienie;
• rozwija szacunek dla wiedzy, wyrabia pasję poznawania
świata, stosując w praktyce zdobyte wiadomości.