Trudne tematy

Szkoła ponadpodstawowa

Opis cyklu

Współczesny świat jest niełatwy, a równie skomplikowane są międzyludzkie relacje. Jednak zmagania młodego człowieka z codziennymi problemami stanowią miarę jego człowieczeństwa. Nic co ludzkie nie jest mu obce, a różne postawy i próby mierzenia się z trudnymi tematami to odkrywanie prawdy o świecie, o innych i o sobie.

Filmowe historie w cyklu „Trudne tematy” zachęcają do stawiania niewygodnych pytań, rozważań nad rozwiązaniami i poszukiwania odpowiedzi albo chociaż wskazówek. Bo przecież człowiek to tajemnica, a spotkania w kinie pozwalają dotknąć problemów, mierzyć się z dylematami etycznymi postaci ekranowych, poczuć i przeżywać nieprawdopodobne sytuacje.

Filmy można powiązać z realizacją podstawy programowej języka polskiego i wiedzy o społeczeństwie (w oparciu o konteksty literacko-kulturowe, społeczne i historyczne) oraz wykorzystać podczas lekcji wychowawczych. W poprojekcyjnych dyskusjach uczniowie będą uczyć się myślenia krytycznego, odwoływać się do systemu wartości, nazywać problemy, kształtować swoje poglądy i wyrażać emocje. Być może niektórzy z nich doświadczą swego rodzaju przebudzenia umysłu, poczują się gotowi badać samych siebie.

Korzyści

Dzięki cyklowi „Trudne tematy” uczeń:

  • zdobywa umiejętności formułowania samodzielnych i przemyślanych opinii , uzasadniania własnych i cudzych sądów w procesie dialogu we wspólnocie dociekającej,
  • rozwija wrażliwość społeczną, moralną i estetyczną,
  • doskonali umiejętności myślowo-językowe, takie jak formułowanie pytań i problemów, uzasadnianie, wyjaśnianie, wnioskowanie, posługiwanie się przykładami,
  • wzbudza w sobie pasję poznawania świata,
  • prezentuje własne przeżycia wynikające z kontaktu z dziełem sztuki,
  • dostrzega obecne w filmach i innych tekstach kultury uniwersalne normy i konflikty wartości,
  • dostrzega w świecie konflikty wartości (np. równości i wolności, sprawiedliwości) oraz rozumie źródła tych konfliktów.

Formularz zgłoszeniowy

Nauczyciele zapisują swoich uczniów na wybrany cykl i od października do kwietnia raz w miesiącu przychodzą wraz z nimi do kina w swoim mieście na film.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy online