Trudne tematy

Szkoła ponadgimnazjalna

Opis cyklu

Cykl adresowany jest do uczniów ciekawych otaczającej ich rzeczywistości, skłonnych do odkrywania prawdy o współczesnym świecie i otwartych na postawy mierzące się z problemami codzienności.

W cyklu zostały zaproponowane filmy, których problematyka jest bliska współczesnemu człowiekowi, poszukującemu odpowiedzi na nurtujące pytania i wskazówek do rozwiązywania sytuacji kryzysowych. Dzięki spotkaniu z tym kinem uczniowie będą mogli poznać skomplikowaną naturę człowieka, zmierzyć się z problemami i dylematami etycznymi postaci filmowych, wspólnie przeżywać sytuacje, w których znaleźli się bohaterowie. Znajdą także inspiracje do refleksji na temat bliskiego sobie środowiska oraz makroprzestrzeni społecznej. „Trudne tematy” pełnią funkcję profilaktyczną – odwołują się do systemu wartości, kształtują poglądy, uczą motywacji, uwrażliwiają, pomagają uniknąć zagrożeń cywilizacyjnych i wskazywać źródła konfliktów w świecie. Filmy można powiązać z realizacją podstawy programowej w szkole ponadgimnazjalnej, przywołując konteksty literacko-kulturowe, społeczne, historyczne, a także odwołując się do realizacji zagadnień wychowawczych, czy wręcz tematów z lekcji biologii.

Korzyści

Dzięki cyklowi „Trudne tematy” uczeń:

  • wskazuje związki między różnymi aspektami utworu: estetycznym, etycznym i poznawczym
  • prezentuje własne przeżycia wynikające z kontaktu z dziełem sztuki
  • rozpoznaje sposoby kreowania świata przedstawionego i bohatera
  • dostrzega w utworach uniwersalne normy i konflikty wartości
  • dostrzega obecne w innych tekstach kultury wartości narodowe i uniwersalne
  • dostrzega w świecie konflikty wartości (np. równości i wolności, sprawiedliwości i miłosierdzia) oraz rozumie źródła tych konfliktów