Filmowi bohaterowie (online)

Szkoła podstawowa 1-3

Opis cyklu

„Filmowi bohaterowie” to cykl przedstawiający plejadę wyjątkowych postaci z książek i filmów dla dzieci – inspirujących wzorców kształtujących pożądane postawy, takie jak poczucie własnej wartości, wewnętrzne zmotywowanie, otwartość na drugiego człowieka, zainteresowanie otaczającym nas światem.

Zestaw filmów stanowi wartościową propozycję dla najmłodszych uczniów. Bohaterami są przeważnie rówieśnicy widzów – dzieci na początku drogi edukacji szkolnej, które przeżywają różne przygody, zdobywają nowe doświadczenia, stawiają czoło podobnym problemom i dylematom. Dzieci, bawiąc się z filmowymi postaciami, uczą się właściwych zachowań, rozwijają swoje umiejętności i przyjmują postawy godne naśladowania w codziennym życiu. Dowiadują się, jak zachować się w nowej sytuacji, skąd czerpać motywację do działania, u kogo szukać wsparcia w rozwiązywaniu trudnych sytuacji, dlaczego warto marzyć.

Korzyści

Dzięki cyklowi „Filmowi bohaterowie” uczeń:

• nabywa umiejętność rozpoznawania, rozumienia i nazywania emocji oraz uczuć swoich i innych osób,

• nabywa świadomość potrzeby tworzenia relacji społecznych,

• poznaje wzorce postępowania sprzyjające właściwemu rozwojowi (rodzina, przyjaciele),

• wzmacnia poczucie wzajemnego zaufania i akceptacji,

• uczy się panowania nad emocjami oraz wyrażania ichw sposób umożliwiający pracę w grupie,

• poznaje pozytywne strony różnorodności,

• buduje poczucie szacunku wobec siebie i innych osób,

• doskonali umiejętność wyrażania rożnych stanów emocjonalnych za pomocą wypowiedzi ustnych i pisemnych oraz rozmaitych artystycznych form wyrazu,

• uczestniczy w kulturze,

• rozwija potrzeby refleksyjnego, logicznego,

krytycznego i twórczego myślenia.

Projekcje w miastach

Formularz zgłoszeniowy

Nauczyciele zapisują swoich uczniów na wybrany cykl w kinie lub online w swoim mieście.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy