Młodzi w obiektywie (online)

Szkoła podstawowa 4-6

Opis cyklu

Bohaterowie cyklu „Młodzi w obiektywie” to rówieśnicy uczniów klas IV – VI. Na srebrnym ekranie przeżywają swoje wielkie przygody, które dotykają tak ważkich problemów jak: przyjaźń, rodzina, potrzeba akceptacji, poszukiwanie własnej drogi i jednocześnie próba odnalezienia się w grupie. To tematy bliskie każdemu nastoletniemu dziecku. Jednocześnie jednym z najważniejszych wyzwań stojących przed szkołą jest wspieranie ucznia w radzeniu sobie z dylematami dojrzewania i kształtowanie właściwej ich postawy. Edukacja filmowa może się okazać bardzo atrakcyjnym sposobem na realizację tego zadania.

Filmy wyselekcjonowane do cyklu „Młodzi w obiektywie” dzięki odpowiednio dobranej tematyce i niebanalnej formie mają ogromny potencjał wychowawczo-edukacyjny. To ważne, gdyż dzieci, które wchodzą w nastoletniość, z natury rzeczy z oporem podchodzą do racji przedstawianych przez dorosłych, jednak towarzysząc rówieśnikom w ich filmowej przygodzie, łatwiej przyswajają istotę budowania relacji, zdobywania autonomii, podążania za swoimi marzeniami i aspiracjami, stawiania sobie celów oraz ponoszenia konsekwencji własnych działań. Co więcej, obserwując bohaterów, stają się bardziej wrażliwe na potrzeby innych, uczą się empatii i podmiotowego traktowania drugiego człowieka.

Każdy z filmów z cyklu stanowi zaproszenie do dialogu dotyczącego życia i codzienności uczniów, pozwala im przedstawić swój punkt widzenia na wiele aspektów składających się na rzeczywistość dziesięcio-, jedenasto- czy dwunastolatka.

Korzyści

Dzięki cyklowi „Młodzi w obiektywie” uczeń:

• ćwiczy spójne komunikowanie się i uzasadnianie opinii,

• doskonali myślenie konkretne oraz abstrakcyjne,

• gromadzi, selekcjonuje i krytycznie ocenia zebrane informacje,

• konfrontuje doświadczenia własne i bohaterów filmowych,

• dostrzega wartość rodziny, przyjaźni, współpracy, tolerancji, akceptacji i konieczność brania odpowiedzialności za swoje czyny,

• interpretuje wartości etyczne wpisane w przekaz naddany dzieła filmowego,

• podejmuje rozważania dotyczące wartości i poszerza rozumienie pojęć etycznych oraz wartości pożądanych w społeczeństwie,

• poszukuje przyczyn zaobserwowanych zjawisk społecznych i projektuje ich konsekwencje zgodnie z własnym rozumieniem świata i oglądem relacji społecznych,

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim obejrzany film,

• wyraża opinię dotyczącą postaci i zdarzeń ukazanych w filmie,

• łączy treść filmów z zagadnieniami edukacji globalnej,

• interpretuje dzieło filmowe jako strukturę wielowymiarową,

• poznaje metody krytycznego odbioru obrazu filmowego, analizy i interpretacji tekstu kultury,

• wyodrębnia elementy dzieła filmowego,

• wyszukuje informacje wyrażone wprost i pośrednio.

Projekcje w miastach

Formularz zgłoszeniowy

Nauczyciele zapisują swoich uczniów na wybrany cykl w kinie lub online w swoim mieście.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy