Młodzi w obiektywie

Szkoła podstawowa 4-6

Opis cyklu

Kształtowanie właściwej postawy młodego człowieka jest jednym z podstawowych wyzwań szkoły. Jednym ze sposobów jej formowania jest edukacja filmowa. Uczeń ma okazję śledzić losy rówieśników, którzy stawiają czoło różnym perypetiom i przeżywać z nimi ich przygody, ucząc się równocześnie, jak rozwiązywać swoje problemy.

Filmy wyselekcjonowane do cyklu „Młodzi w obiektywie” dzięki odpowiednio dobranej tematyce i niebanalnej formie mają ogromny potencjał wychowawczo-edukacyjny.

To ważne, gdyż dzieci, które wchodzą w nastoletniość, z natury rzeczy z oporem podchodzą do racji przedstawianych przez dorosłych, jednak towarzysząc rówieśnikom w ich filmowej przygodzie, łatwiej przyswajają istotę budowania relacji, zdobywania autonomii, podążania za swoimi marzeniami i aspiracjami, stawiania sobie celów oraz ponoszenia konsekwencji własnych działań. Co więcej, obserwując bohaterów, stają się bardziej wrażliwe na potrzeby innych, uczą się empatii i podmiotowego traktowania drugiego człowieka.

Każdy z filmów z cyklu stanowi zaproszenie do dialogu dotyczącego życia i codzienności uczniów, pozwala im przedstawić swój punkt widzenia na wiele aspektów składających się na rzeczywistość dziesięcio-, jedenasto- czy dwunastolatka.

Korzyści

Dzięki cyklowi „Młodzi w obiektywie” uczeń:

 • ćwiczy spójne komunikowanie się i uzasadnianie opinii,
 • doskonali myślenie konkretne oraz abstrakcyjne,
 • gromadzi, selekcjonuj e i krytycznie ocenia zebrane informacje,
 • konfrontuje doświadczenia własne i bohaterów filmowych,
 • dostrzega wartość współpracy, tolerancji , akceptacji i konieczność brania odpowiedzialności za swoje czyny,
 • interpretuje wartości etyczne wpisane w przekaz naddany dzieła filmowego,
 • podejmuje rozważania dotyczące wartości i poszerza rozumienie pojęć etycznych oraz wartości pożądanych w społeczeństwie,
 • poszukuje przyczyn zaobserwowanych zjawisk społecznych i projektuj e ich konsekwencje zgodnie z własnym rozumieniem świata i oglądem relacji społecznych,
 • nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim obejrzany film,
 • wyraża opinię dotyczącą postaci i zdarzeń ukazanych w filmie,
 • łączy treść filmów z zagadnieniami edukacji globalnej,
 • interpretuje dzieło filmowe jako strukturę wielowymiarową,
 • poznaje metody krytycznego odbioru obrazu filmowego, analizy i interpretacji tekstu kultury,
 • wyodrębnia elementy dzieła filmowego,
 • wyszukuje informacje wyrażone wprost i pośrednio.

Formularz zgłoszeniowy

Nauczyciele zapisują swoich uczniów na wybrany cykl i od października do kwietnia raz w miesiącu przychodzą wraz z nimi do kina w swoim mieście na film.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy online