Młodzi w obiektywie

Szkoła podstawowa 4-6

Opis cyklu

Bohaterowie cyklu „Młodzi w obiektywie” to rówieśnicy uczniów klas 4−6. Na ekranie przeżywają rozmaite przygody i stawiają czoła takim problemom jak: poszukiwanie własnej drogi i akceptacji, próba odnalezienia się w grupie. Przy okazji dowiadują się, jaką wartość mają przyjaźń czy rodzina.

Do najważniejszych wyzwań stojących przed szkołą należą wspieranie ucznia w rozwiązywaniu problemów towarzyszących dojrzewaniu i kształtowanie właściwej postawy młodego człowieka. Edukacja filmowa jest jednym ze sposobów realizacji tego zadania.

Filmy wyselekcjonowane do cyklu „Młodzi w obiektywie”dzięki odpowiednio dobranej tematyce i niebanalnej formie mają ogromny potencjał wychowawczo-edukacyjny. To ważne, gdyż dzieci, które wchodzą w nastoletniość, z natury rzeczy z oporem podchodzą do racji przedstawianych
przez dorosłych, jednak towarzysząc rówieśnikom w ich filmowej przygodzie, łatwiej przyswajają istotę budowania relacji, zdobywania autonomii, podążania za swoimi marzeniami i aspiracjami, stawiania sobie celów oraz ponoszenia konsekwencji własnych działań. Co więcej, obserwując bohaterów, stają się bardziej wrażliwe na potrzeby innych, uczą się empatii i podmiotowego traktowania drugiego człowieka.


Każdy z filmów z cyklu stanowi zaproszenie do dialogu dotyczącego życia i codzienności uczniów, pozwala im przedstawić swój punkt widzenia na wiele aspektów składających się na rzeczywistość dziesięcio-, jedenastoczy
dwunastolatka.

Korzyści

Dzięki cyklowi „Młodzi w obiektywie” uczeń:

 • ćwiczy spójne komunikowanie się i uzasadnianie opinii,
 • doskonali myślenie konkretne oraz abstrakcyjne,
 • gromadzi, selekcjonuj e i krytycznie ocenia zebrane informacje,
 • konfrontuje doświadczenia własne i bohaterów filmowych,
 • dostrzega wartość współpracy, tolerancji , akceptacji i konieczność brania odpowiedzialności za swoje czyny,
 • interpretuje wartości etyczne wpisane w przekaz naddany dzieła filmowego,
 • podejmuje rozważania dotyczące wartości i poszerza rozumienie pojęć etycznych oraz wartości pożądanych w społeczeństwie,
 • poszukuje przyczyn zaobserwowanych zjawisk społecznych i projektuj e ich konsekwencje zgodnie z własnym rozumieniem świata i oglądem relacji społecznych,
 • nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim obejrzany film,
 • wyraża opinię dotyczącą postaci i zdarzeń ukazanych w filmie,
 • łączy treść filmów z zagadnieniami edukacji globalnej,
 • interpretuje dzieło filmowe jako strukturę wielowymiarową,
 • poznaje metody krytycznego odbioru obrazu filmowego, analizy i interpretacji tekstu kultury,
 • wyodrębnia elementy dzieła filmowego,
 • wyszukuje informacje wyrażone wprost i pośrednio.

Formularz zgłoszeniowy

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji projektu! Nauczyciel zapisuje swoich uczniów na wybrany cykl w kinie w swoim miescie lub online. 

Wypełnij formularz zgłoszeniowy dla szkół