Między tekstami kultury - klasa 3.

Szkoła ponadgimnazjalna

Opis cyklu

Cykle „Między tekstami kultury” dla klas 1–3 to dialog z epokami historyczno-kulturowymi oraz wybranymi tekstami kultury. Program, ułożony według kolejności epok historyczno-literackich, uwzględnia wymagania podstawy programowej języka polskiego, jest także przydatny w nauczaniu historii, WOS-u, WOK-u, zajęć artystycznych, religii, etyki, języków obcych.

Zestawy filmowe przygotowują do egzaminu pisemnego (na obu poziomach) i ustnego z języka polskiego, wskazując na konteksty kulturowe, do których można się odwołać w trakcie wypowiedzi ustnej i podczas konstruowania pracy pisemnej. Uczeń zostanie wyposażony w narzędzia analizy i interpretacji tekstu kultury, co pomoże mu nie tylko zdać egzamin maturalny, ale także świadomie i satysfakcjonująco funkcjonować w świecie kultury.

Program cyklu dla klasy 3, obejmujący klasyczne pozycje kina polskiego (Panny z Wilka Wajdy, Sanatorium pod Klepsydrą Hasa), jak i filmy uznanych twórców światowych (Truposz Jima Jarmuscha i Mama Xaviera Dolana) jest propozycją nowatorskiego formalnie lub wręcz awangardowego odczytania tradycyjnych wątków i motywów kulturowych, takich jak: podróż, dom, rodzina, czas, dojrzewanie, przemijanie, śmierć.

Korzyści

Dzięki cyklowi „Między tekstami kultury – klasa 3” uczeń:

  • rozwija wrażliwość estetyczną oraz dojrzałość emocjonalną i społeczną w kontakcie z dziełem sztuki
  • dostrzega, analizuje i ocenia obecne w tekstach  odniesienia do idei, wartości i postaw charakterystycznych dla literatury i kultury danej epoki
  • nabywa kompetencje maturalne w zakresie porównywania różnych tekstów kultury oraz formułowania własnych sądów (w formie pisemnej i ustnej)
  • poznaje wartościowe pozycje kina polskiego i światowego

Dzięki cyklowi „Między tekstami kultury – klasa 3” nauczyciel:

  • stymuluje i rozwija humanistyczne zainteresowania uczniów
  • wprowadza ucznia w świat różnych kręgów tradycji: polskiej, europejskiej, światowej
  • zapoznaje się z różnymi tendencjami we współczesnym kinie
  • uzupełnia swój warsztat pracy dydaktycznej o nowe teksty i konteksty

Projekcje w miastach