Między tekstami kultury - klasa 2.

Szkoła ponadgimnazjalna

Opis cyklu

Cykle „Między tekstami kultury” dla klas 1–3 to dialog z epokami historyczno-kulturowymi oraz wybranymi tekstami kultury. Program, ułożony według kolejności epok historyczno-literackich, uwzględnia wymagania podstawy programowej języka polskiego, jest także przydatny w nauczaniu historii, WOS-u, WOK-u, zajęć artystycznych, religii, etyki, języków obcych.

Udział w zajęciach filmowych poszerza horyzonty intelektualne i pogłębia bieżącą wiedzę młodych odbiorców w zakresie języka polskiego i przedmiotów humanistycznych. Przygotowuje też do egzaminu pisemnego (na obu poziomach) i ustnego z języka polskiego, wskazując na konteksty kulturowe, do których można się odwołać w trakcie wypowiedzi ustnej i podczas konstruowania pracy pisemnej. Uczeń zostanie wyposażony w narzędzia analizy i interpretacji tekstu kultury, co pomoże mu nie tylko zdać egzamin maturalny, ale także świadomie i satysfakcjonująco funkcjonować w świecie kultury.

W cyklu przeznaczonym dla klasy 2 – od romantyzmu do modernizmu – uwaga została skupiona na próbie przybliżenia uczniom typowych dla tych epok motywów i zagadnień, takich jak nieśmiertelność (wampiryzm), wolność, zbrodnia i kara oraz pieniądz, zreinterpretowanych przez współczesne kino w różnych konwencjach i stylistykach.

Korzyści

Dzięki cyklowi „Między tekstami kultury – klasa 2” uczeń:

  • rozwija wrażliwość estetyczną oraz dojrzałość emocjonalną i społeczną w kontakcie z dziełem sztuki
  • dostrzega, analizuje i ocenia obecne w tekstach  odniesienia do idei, wartości i postaw charakterystycznych dla literatury i kultury danej epoki
  • nabywa kompetencje maturalne w zakresie porównywania różnych tekstów kultury oraz formułowania własnych sądów (w formie pisemnej i ustnej)
  • poznaje wartościowe pozycje kina polskiego i światowego

Dzięki cyklowi „Między tekstami kultury – klasa 2” nauczyciel:

  • stymuluje i rozwija humanistyczne zainteresowania uczniów
  • wprowadza ucznia w świat różnych kręgów tradycji: polskiej, europejskiej, światowej
  • zapoznaje się z różnymi tendencjami we współczesnym kinie
  • uzupełnia swój warsztat pracy dydaktycznej o nowe teksty i konteksty

Projekcje w miastach