Filmowe podróże (online)

Szkoła podstawowa 1-3

Opis cyklu

Filmy tworzące cykl „Filmowe podróże” pokazują życie rówieśników z różnych strony świata i uświadamiają uczniom, że mimo zamieszkania w innej szerokości geograficznej, odmiennych tradycji i zwyczajów łączą ich te same marzenia, przeżycia, troski i wyzwania. Obejrzenie proponowanych filmów może stać się świetnym pretekstem do przekazania uczniom, że w różnorodności tkwi siła i piękno.

Filmy dają możliwość  kształtowania  postaw otwartości, akceptacji, zrozumienia i poznania różnych krajów ich dorobku narodowego, kulturowego i religijnego. Obejrzenie filmów i dyskusja po projekcji uwrażliwią na potrzeby i wartości swoje i innych. Jednocześnie cykl pokazuje, że nie tylko realne podróże dają nam możliwości poznawcze – film również tworzy przestrzeń, w której można obserwować świat za pomocą wielu środków obrazu, światła czy muzyki

Korzyści

Dzięki cyklowi "Filmowe podróże" dziecko:

• poznaje kultury innych narodów, w tym krajów UE,

• poznaje wartości i normy społeczne, których źródłem są rodzina, społeczność szkolna, społeczność lokalna i regionalna, naród,

• staje się odbiorcą sztuki i uświadamia sobie potrzebę jej współtworzenia,

• dostrzega i szanuje różnorodność oraz piękno wartości, zwyczajów i tradycji innych kultur,

• uczy się rozumieć emocje, uczucia własne i innych osób,

• poznaje wartości i normy, których źródłem jest zdrowy ekosystem,

• rozumie potrzebę dbania o przyrodę i środowisko, kształtuje postawę ekologiczną,

• poznaje różnorodne zjawiska przyrodnicze,

• kształtuje umiejętność samodzielnego, refleksyjnego, logicznego, krytycznego i twórczego myślenia,

• wypowiada się na zadany temat,

• wyraża swoje spostrzeżenia i przeżycia za pomocą plastycznych i technicznych środków wyrazu.

Projekcje w miastach

Formularz zgłoszeniowy

Nauczyciele zapisują swoich uczniów na wybrany cykl w kinie lub online w swoim mieście.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy