Filmowe podróże

Szkoła podstawowa 1-3

Opis cyklu

Filmy tworzące cykl „Filmowe podróże” pokazują życie rówieśników zamieszkujących różne szerokości geograficzne i uświadamiają uczniom, że mimo odmiennych tradycji i zwyczajów łączą ich te same marzenia oraz potrzeby – zabawy, przyjaźni, miłości i bezpieczeństwa.

Obejrzenie proponowanych filmów może stać się świetnym pretekstem do realizacji działań wychowawczych i kształtowania postaw oraz realizacji podstawy programowej. Odmienność kulturowa to znakomity punkt wyjścia do rozmów o szacunku, akceptacji i odmienności narodowej, kulturowej czy religijnej. Pomoże zrozumieć i dostrzec piękno innych państw, a w perspektywie uwrażliwić na potrzeby i wartości swoje i innych. Jednocześnie cykl pokazuje, że nie tylko realne podróże dają nam możliwości poznawcze – film również tworzy przestrzeń, w której można obserwować świat za pomocą wielu środków obrazu, światła czy muzyki.

Korzyści

Dzięki cyklowi „Filmowe podróże” uczeń :

  • uczy się rozumieć emocje, uczucia własne i innych osób,
  • poznaje wartości i normy społeczne, których źródłem są rodzina, społeczność szkolna, społeczność lokalna i regionalna, naród,
  • staje się odbiorcą sztuki i uświadamia sobie potrzebę jej współtworzenia,
  • poznaje kultury innych narodów, w tym krajów UE,
  • dostrzega i szanuj e różnorodność oraz piękno wartości, zwyczajów i tradycji innych kultur,
  • poznaje wartości i normy, których źródłem jest zdrowy ekosystem,
  • rozumie potrzebę dbania o przyrodę i środowisko, kształtuje postawę ekologiczną,
  • poznaje różnorodne zjawi ska przyrodnicze,
  • kształtuje umiejętność samodzielnego, refleksyjnego, logicznego, krytycznego i twórczego myślenia,
  • wypowiada się na zadany temat, wyraża swoje spostrzeżenia i przeżycia za pomocą plastycznych i technicznych środków wyrazu.

Formularz zgłoszeniowy

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji projektu! Nauczyciel zapisuje swoich uczniów na wybrany cykl w kinie w swoim miescie lub online. 

Wypełnij formularz zgłoszeniowy dla szkół