Filmowa historia Polski

Szkoła ponadpodstawowa

Opis cyklu

Pamięć o przeszłości, szczególnie tej trudnej, to jeden z głównych obowiązków, jakie na wolne społeczeństwo nakładają czasy pokoju. W ciągu ostatnich 250 lat Polacy doświadczali różnych przeciwności losu. Czasy rozbiorów, nieudane powstania przeciw zaborcom, udział w dwóch krwawych wojnach światowych oraz zniewolenie przez dwa zbrodnicze totalitaryzmy wywołały nieodwracalne skutki i stały się podstawą dla współczesnego postrzegania przeszłości. Jedną z naczelnych zasad polskiej edukacji historycznej, wpisanych w podstawę programową nauczania w szkole ponadpodstawowej, pozostaje „rozwijanie myślenia historycznego oraz wrażliwości moralnej i estetycznej” uczniów.

Cykl „Filmowa historia Polski” wychodzi naprzeciw temu postulatowi i poprzez dobór interesujących, wartościowych i uwrażliwiających na postrzeganie przeszłości obrazów historycznych może stanowić doskonałe uzupełnienie lekcji historii w szkole ponadpodstawowej, a także lekcji języka polskiego, podczas których konteksty historycznie stanowią nieodzowny element interpretacji tekstów kultury.

Korzyści

Dzięki cyklowi „filmowa historia polski” uczeń:

  • nabiera wiedzy o skomplikowanej historii polski ostatnich dwóch stuleci,
  • poznaje różne sposoby ekranowego opisu historii,
  • potrafi zająć stanowisko wobec racji politycznych przedstawionych w filmach,
  • rozpoznaje i interpretuj e wartości etyczne wpisane w przekaz dzieła filmowego,
  • poznaje metody krytycznego odbioru, analizy i interpretacji tekstu kultury,
  • konfrontuje własne doświadczenia z sytuacją bohaterów,
  • doskonali myślenie konkretne oraz abstrakcyjne,
  • poszerza rozumienie pojęć etycznych i wartości pożądanych w społeczeństwie.

Formularz zgłoszeniowy

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji projektu! Nauczyciel zapisuje swoich uczniów na wybrany cykl w kinie w swoim miescie lub online. 

Wypełnij formularz zgłoszeniowy dla szkół