Analiza filmu

Szkoła ponadpodstawowa

Opis cyklu

Cykl „Analiza filmu” wymaga od uczniów teoretycznego przygotowania dotyczącego funkcjonalnej interpretacji tekstu kultury. Siedem tytułów umożliwia dyskurs w wielu kontekstach – w zakresie poetyki, estetyki, problematyki, koincydencji filmu i literatury. Wśród propozycji znalazły się wyjątkowe tytuły kinematografii polskiej i światowej, które są pretekstem do refleksji, rozważań nad różnymi aspektami aktywności człowieka oraz stanowią istotny przekaz pod względem znaczeniowym i formalnym.

Ogromny potencjał wskazanych audiowizualnych tekstów kultury stanowi gotowy materiał do pracy przy przygotowaniu do ustnego i pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego. Procedury egzaminacyjne wymagają podania własnych, także pozaliterackich przykładów kontekstów, które umożliwią szczegółową analizę problemu zawartego w poleceniu. Zaproponowany wybór filmów może znacząco rozszerzyć perspektywę odbioru tekstów kultury.

Korzyści

Dzięki cyklowi "Analiza filmu” uczeń:

  • rozumie teksty o skomplikowanej budowie, dostrzega sensy zawarte w strukturze głębokiej tekstu,
  • w interpretacji tekstów kultury wykorzystuje wiedzę o kontekstach,
  • doskonali umiejętności świadomego odbioru tekstu kultury na różnych poziomach: dosłownym, metaforycznym, symbolicznym i aksjologicznym,
  • wskazuje związki między różnymi aspektami utworu (estetycznym, etycznym, poznawczym),
  • określa motywy, symbole i środki filmowe,
  • określa problematykę utworu,
  • analizuje sceny z filmu pod kątem tematu,
  • prezentuje własne przeżycia wynikające z kontaktu z tekstem audiowizualnym.

Formularz zgłoszeniowy

Nauczyciele zapisują swoich uczniów na wybrany cykl i od października do kwietnia raz w miesiącu przychodzą wraz z nimi do kina w swoim mieście na film.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy online