Analiza filmu

Szkoła ponadpodstawowa

Opis cyklu

Cykl „Analiza filmu” wymaga od uczniów teoretycznego przygotowania dotyczącego funkcjonalnej interpretacji dzieła audiowizualnego. Siedem tytułów umożliwia dyskurs w wielu kontekstach – w zakresie poetyki, estetyki, problematyki czy powiązań filmu i literatury. Wśród zaproponowanych dzieł znalazły się wyjątkowe tytuły kinematografii polskiej
i światowej, które mogą byś pretekstem do rozważań nad różnymi aspektami aktywności człowieka oraz stanowią istotny przekaz pod względem znaczeniowym i formalnym.


Ogromny potencjał zaproponowanych audiowizualnych tekstów kultury warto wykorzystać podczas przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego. Filmy ujęte w tym cyklu są świetnym punktem wyjścia do rozmowy o wartościach, trudnych wyborach i dylematach moralnych współczesnego człowieka. Zaproponowane dzieła filmowe tworzą inspirujące konteksty, wspierają i uzupełniają kształcenie literackie, a także poszerzają perspektywę odbioru tekstów kultury. Dzięki odpowiednio dobranym tekstom audiowizualnym uczniowie zdobędą wiedzę na temat współczesnych im zjawisk, wydarzeń historycznych czy zachowań społecznych. Umożliwi im to zyskanie nowej perspektywy poznawczej w kontekście omawianych dzieł.

Korzyści

Dzięki cyklowi "Analiza filmu” uczeń:

  • rozumie teksty o skomplikowanej budowie, dostrzega sensy zawarte w strukturze głębokiej tekstu,
  • w interpretacji tekstów kultury wykorzystuje wiedzę o kontekstach,
  • doskonali umiejętności świadomego odbioru tekstu kultury na różnych poziomach: dosłownym, metaforycznym, symbolicznym i aksjologicznym,
  • wskazuje związki między różnymi aspektami utworu (estetycznym, etycznym, poznawczym),
  • określa motywy, symbole i środki filmowe,
  • określa problematykę utworu,
  • analizuje sceny z filmu pod kątem tematu,
  • prezentuje własne przeżycia wynikające z kontaktu z tekstem audiowizualnym.

Formularz zgłoszeniowy

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji projektu! Nauczyciel zapisuje swoich uczniów na wybrany cykl w kinie w swoim miescie lub online. 

Wypełnij formularz zgłoszeniowy dla szkół