Deerskin

tylko w kinie

reż. Q. Dupiex / Francja / 2017 / aktorski/ 77'
Szkoła ponadpodstawowa

Opis filmu

Georges to przeciętny mężczyzna w średnim wieku, który pragnie zamknąć za sobą trudny rozdział swojego życia. Wyjeżdża na prowincję, gdzie za niebagatelną sumę kupuje używaną kurtkę ze skóry daniela. Od tego momentu kurtka staje się dla bohatera centrum wszechświata.

Absurdalna, komediowa fabuła koncentruje się na protagoniście i jego demonicznej kurtce. Bohater ukrywa przed innymi swoją przeszłość i prawdziwą tożsamość. Poznaje miejscową barmankę, miłośniczkę montażu, którą przekonuje, że jest wziętym reżyserem pracującym nad tajemniczym filmem. Pretekstowa fabuła, surrealistyczny humor służą nie tylko grze z filmową konwencją, ale stanowią również pretekst do refleksji nad samotnością, poszukiwaniem indywidualizmu, granicami wolności i skrajnym egotyzmem.

Materiały dydaktyczne

Nazwa
Poziom nauczania
Deerskin [Scenariusz]
Szkoła ponadpodstawowa
Szkoła ponadpodstawowa

Nagrody

2019 - nagroda publiczności: Najlepszy film pełnometrażowy,  SplatFilmFest

2019 - nagroda publiczności: Najlepszy scenariusz filmu pełnometrażowego, SplatFilmFest

2019 - nominacja w sekcji 'Prezentacje Specjalne' ('Special Presentations'), MFF Toronto

Film jako kontekst

Film warto poddać pod refleksję podczas omawiania toposu homo viator, autotematyzmu, koncepcji aktu twórczego, monologów bohaterów i ich funkcji w tekstach kultury, groteski jako kategorii estetycznej, dekonstrukcji filmowej narracji. 

Wątki z prelekcji

Wolność twórcza

Czym jest intertekstualność dzieła filmowego? Czym charakteryzuje się brutalizm w architekturze i filmie? W jaki sposób realizowany jest w tekstach kultury motyw samotności bohatera? Jakie są metaforyczne i dosłowne znaczenia motywu drogi? Czym się charakteryzuje groteska jako kategoria estetyczna?

Pojęcia kluczowe

droga, przemiana, zbrodnia, gra z konwencją, absurd, groteska, portret psychologiczny

Powiązanie z podstawą programową

JĘZYK POLSKI

  • rozróżnianie kultury wysokiej i niskiej, elitarnej i popularnej oraz dostrzeganie związków między nimi
  • kształcenie umiejętności czytania, analizowania i interpretowania literatury oraz innych tekstów kultury, a także ich wzajemnej korespondencji;
  • kształcenie umiejętności świadomego odbioru utworów literackich i tekstów kultury na różnych poziomach: dosłownym, metaforycznym, symbolicznym, aksjologicznym;
  • kształcenie umiejętności rozumienia roli mediów oraz ich wpływu na zachowania i postawy ludzi, a także krytycznego odbioru przekazów medialnych oraz świadomego korzystania z nich .

Uczeń:

  • rozpoznaje konwencje literackie i określa ich cechy w utworach (fantastyczną, symboliczną, mimetyczną, realistyczną, naturalistyczną, groteskową);
  • interpretuje treści alegoryczne i symboliczne utworu literackiego;
  • rozpoznaje w tekstach literackich: ironię i autoironię, komizm, tragizm, humor, patos; określa ich funkcje w tekście i rozumie wartościujący charakter;
  • rozumie pojęcie groteski, rozpoznaje ją w tekstach oraz określa jej artystyczny i wartościujący charakter;
  • określa przemiany konwencji i ich przenikanie się w utworach literackich; rozpoznaje odmiany synkretyzmu (rodzajowego, gatunkowego) oraz interpretuje jego znaczenie.