Ogłoszenia
19.04.2022

Regulamin przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rade (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), informujemy, że: Administratorem Twoich danych osobowych jest „Stowarzyszenie Nowe Horyzonty” z siedzibą w Warszawie, przy ul. Zamenhofa 1, 00-153 Warszawa, NIP: 525-22-71-014, REGON: 01550390400000, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz do rejestru przedsiębiorców, prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000162000. Inspektorem Ochrony Danych jest Stowarzyszenie Nowe Horyzonty. W sprawie ochrony danych można kontaktować się mailowo pod adresem: sekretariat@nowehoryzonty.pl, a także pocztą tradycyjną pod adresem: ul. Zamenhofa 1, 00-153 Warszawa.

Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji uzgodnionych prac projektowych. Odbiorcami Twoich danych są pracownicy Stowarzyszenia Nowe Horyzonty oraz wykonawcy polecani przez Stowarzyszenie Nowe Horyzonty.

Dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę.

Dane (w niezbędnym zakresie) mogą zostać przekazane wykonawcom polecanym przez Stowarzyszenia Nowe Horyzonty.

Przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych i ich przetwarzania przez Stowarzyszenia Nowe Horyzonty:

Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych możesz ją w każdej chwili wycofać (cofnięcie zgody oczywiście nie uchyli zgodności z prawem przetwarzania już dokonanego na jej podstawie).

Masz również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.