Ogłoszenia
13.07.2018

5. Festiwal Filmowy Kino Dzieci poszukuje wolontariuszy

Zapraszamy do współpracy wolontariuszy, którzy pomogą przy obsłudze 5. Festiwalu Filmowego Kino Dzieci. Mile widziane są zgłoszenia rodziców, opiekunów, babć i dziadków.

5. Festiwal Filmowy Kino Dzieci poszukuje wolontariuszy
4. Festiwal Filmowy Kino Dzieci, fot. Alicja Szulc

Jak zostać wolontariuszem Kina Dzieci?

Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go na adres: joanna.kostana@nowehoryzonty.pl. Na zgłoszenia czekamy od 9 lipca do 31 sierpnia 2018 roku. Do formularza zgłoszeniowego można dołączyć także CV i/lub list motywacyjny.

Wyniki rekrutacji rozsyłane będą drogą mailową od 5 września 2018 roku od godz. 12:00. Wypełnienie i przesłanie aplikacji nie jest równoznaczne z przyjęciem na wolontariat. Decyzję o przyjęciu do grona wolontariuszy, czyli pozytywnym rozpatrzeniu aplikacji i podpisaniu umowy wolontariackiej, podejmuje Organizator.

O czym warto pamiętać podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego?

Informacje o dyspozycyjności są dla nas szczególnie istotne podczas rekrutacji. Sprawdźcie swoją dyspozycyjność i podczas wypełnienia formularza uważnie zaznaczcie daty oraz godziny, w których możecie pomóc przy organizacji Festiwalu.

Czy osoba niepełnoletnia może zostać wolontariuszem?

Tak, ale musi mieć ukończone 16 lat i przedłożyć pisemną zgodę od rodzica lub prawnego opiekuna, nie później niż w dniu rozpoczęcia pracy na Festiwalu. W przypadku niedostarczenia pisemnej i podpisanej zgody, osoba niepełnoletnia zostanie skreślona z listy wolontariuszy. Dodatkowy dokument do pobrania tutaj (pobierz wzór zgody opiekuna).

Na czym polega praca wolontariusza?

Wolontariusz Kina Dzieci pomaga w przygotowaniu i realizacji wszystkich wydarzeń festiwalowych, tak by uczestnicy i goście mogli cieszyć się Festiwalem i jego niepowtarzalną atmosferą.

Pomoc wolontariuszy jest nam bardzo potrzebna przy obsłudze projekcji w kinach, przy tworzeniu oprawy plastycznej festiwalu, organizacji widowni, prowadzeniu punktów informacyjnych dla uczestników i gości festiwalu oraz kolportażu materiałów promocyjnych Festiwalu. Wolontariusz pomaga według ustalonego harmonogramu, w systemie zmianowym i pod kierunkiem opiekuna. Szczegółowe zasady współpracy określone zostaną w umowie zawartej między wolontariuszem a Stowarzyszeniem Nowe Horyzonty oraz zostaną dodatkowo omówione podczas spotkania organizacyjnego, które odbędzie się przed rozpoczęciem Festiwalu w Warszawie, w wyznaczonym przez Stowarzyszenie terminie.

Kiedy rozpoczyna się i kończy praca wolontariusza?

Termin rozpoczęcia pracy wolontariusza uzależniony jest od harmonogramu Festiwalu oraz dyspozycyjności wolontariusza.

Planowane terminy
15-16.09 → przedfestiwalowa akcja filmowa w kawiarniach, księgarniach i instytucjach kultury w Warszawie
17-21.09 → prace w ramach ostatnich przygotowań do Festiwalu w Warszawie
21-30.09 → pokazy i wydarzenia festiwalowe (m.in. warsztaty, wykłady) w Kinie Muranów oraz Kinie Praha
22.09 → wydarzenia festiwalowe skierowane do nauczycieli w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
26.09-28.09 → Warsaw Kids Film Forum (wydarzenie branżowe w ramach Festiwalu Filmowego Kino Dzieci)

Wypełniając formularz zgłoszeniowy napiszcie, w jakim okresie jesteście dyspozycyjni. Po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi zostaniecie szczegółowo poinformowani o terminie spotkania organizacyjnego, terminie pracy oraz zakresie swoich obowiązków.

Jakie korzyści płyną z wolontariatu?

Praca wolontariusza jest dobrowolną pracą na rzecz Festiwalu, a jej najważniejszą korzyścią jest aktywne jego współtworzenie. Festiwal daje wolontariuszowi możliwość spotkania wielu ciekawych twórców filmowych, udziału w pokazach, panelach dyskusyjnych i wydarzeniach towarzyszących.

Jak można otrzymać zaświadczenie o odbytym wolontariacie?

Każdy wolontariusz Festiwalu Filmowego Kino Dzieci otrzyma zaświadczenie o odbytym wolontariacie. Na wyraźną prośbę wolontariusza Organizator wydaje również oficjalną opinię, w której znajduje się ocena pracy wolontariusza. Już podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego masz szansę poinformować nas o chęci otrzymania pisemnej opinii. Dokument, zostanie wysłany do Ciebie pocztą najpóźniej trzy miesiące po zakończeniu festiwalu.

Kontakt
Wszelkie pytania dotyczące wolontariatu prosimy kierować na adres: joanna.kostana@nowehoryzonty.pl.

kino dzieci 2018 wolontariat - formularz zgłoszeniowy
kino dzieci 2018 wolontariat - zgoda rodzica / opiekuna